Şube web sitelerine ulaşmak için tıklayınız...
Yazıcı Sürümü

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği


15.04.15, Çarşamba

5 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29327

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan personelin görevde yükselme veya unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Başkanlık teşkilatında görev yapan ve bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlı kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara, aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavı,

e) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

f) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

g) Taşra teşkilatı: Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlüklerini,

ğ) Unvan değişikliği: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından unvan değişikliği sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,

h) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselmeye tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi görev grupları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube müdürü, yayınevi satış müdürü,

2) Şef, musahhih, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı,

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı,

2) Vakit hesaplama uzmanı, araştırmacı, sivil savunma uzmanı,

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet ve sekreter, şoför,

d) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; avukat, mühendis, mimar, astronom, sosyolog, mütercim, programcı, istatistikçi, kütüphaneci, tekniker, biyolog, laborant, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, hemşire, grafiker, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, teknik ressam ve teknisyen unvan değişikliğine tabi kadrolardır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde çalışmış olmak.

b) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.

c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü olarak atanabilmek için;

1) İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre işleri şube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

b) Yayınevi satış müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında şef olarak en az beş yıl veya uzman olarak en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl süre ile görev yapmış olmak,

ç) Şef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az beş yıl görev yapmış olmak,

d) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak,

3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,

e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak,

3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,

f) Vakit hesaplama uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;

1) Başkanlıkça belirlenecek alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,

g) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Programcı kadrosunda iki yıl çalışmış olmak,

4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ğ) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

h) Musahhih olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ı) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

i) Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet ve sekreter olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

j) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınıfı Başkanlıkça belirlenecek sürücü belgesine sahip olmak,

3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat olarak atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mühendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistikçi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

c) Mütercim olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (B), diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için (A) düzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Kütüphaneci olarak atanabilmek için;

1) Alanıyla ilgili dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Tekniker, sağlık teknikeri ve biyolog olarak atanabilmek için;

1) Mesleği ile ilgili en az iki yıl süreli yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

e) Programcı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

4) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak iki yıl çalışmış olmak,

f) Yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Alanıyla ilgili kurslardan sertifika almış olmak,

3) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

g) Teknisyen, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Başkanlığın kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Başkanlık tarafından uygun görülen tarihlerde gerçekleştirilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı, başvuru şartları ve şekli, sınav konuları ile sınava ilişkin gerekli görülen diğer hususlar yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla ilan edilen kadrolar için aranan şartları taşıyan personel, ilan edilen farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(6) Başvuruların Başkanlık merkezine yapılması halinde, başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce incelenir. Taşra teşkilatı aracılığıyla yapılan başvuruların incelenmesi başvurunun yapıldığı taşra teşkilatı ilgili birimi tarafından yapılır. Aranan şartları taşıyanlar Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlara başvurular duyuruda belirtilen şekilde yapılır. Duyuruda belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular dikkate alınmaz.

(8) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

(9) Sınav başvurularında adayın beyanı esastır. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından sınav başvurusu esnasında beyan edilen hususlarda belge talep edebilir.

(10) Eksik veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Sınav kurulu

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Başkan tarafından belirlenecek üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç halinde kurula üniversitelerden veya kurum dışından kamu görevlileri arasından üye alınabilir. Ayrıca, kurul için iki yedek üye belirlenir.

(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(3) Kurul, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Sınav Kurulu;

a) Yazılı ve/veya sözlü sınavların yapılması,

b) Yazılı sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılması,

c) Sınav konularının belirlenmesi,

ç) Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması

ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki görevler sınav kurulunun kararı ve Başkanlık onayı ile oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla yürütülebilir. Bu komisyonlar bir başkan ile en az iki en çok dört üyeden oluşur.

Sınav

MADDE 13 – (1) Görevde Yükselme sınavı şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevler için yazılı ve sözlü; diğer görevler için yazılı olarak yapılır. Unvan değişikliği sınavı ise yazılı olarak yapılır.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(4) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava girecek personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevler için yapılan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir.

(3) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Başarı sıralamasında, sadece yazılı sınav yapılanlar için yazılı sınav puanı yüksek olana, hem yazılı hem sözlü sınav yapılanlar için her iki sınavın aritmetik ortalaması yüksek olana öncelik verilir. Bu puanların eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,

başarı sıralamasında öncelik verilir.

(2) Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olduğu halde kadro yetersizliği nedeniyle atanamayanlardan en fazla ilan edilen kadro sayısı kadarı yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 17 − (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınav sorularına ve sonuçlarına, sınav sorularının ve sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde imzalı dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde sınav kurulunca, soruların başka bir komisyon tarafından hazırlanması halinde sınav sorularına itirazlar bu komisyonca, sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde sınav sonuç itirazları sınavı yapan kurumca incelenerek sonucu adaya bildirilir.

(3) Sınav sorularının ve sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde sınavı yapan mercie ulaştırılmayan itirazlar, dilekçe sahibine ait kimlik ve iletişim bilgilerini içermeyen itirazlar ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmaz.

(4) Sınav kurulunca hatalı olduğu tespit edilen sorular tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 18 – (1) İlan edilen kadrolara başarı sıralamasının kesinleşmesini müteakip başarı sıralamasına göre atama yapılır.

(2) Atamaların tercih yoluyla yapılması durumunda başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Aylıksız izinde olanlar hariç, ataması yapılanlardan mevzuatta öngörülen süre içinde yeni görevine başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(6) Başkanlık personelinden doktora öğrenimini bitirenler bu Yönetmelik kapsamında atanacakları kadro için ön görülen öğrenim ve hizmet şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzey görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey kadrolara sınavsız atanabilirler.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanlar ile atama süreci başlatılanların kazanılmış hakları saklıdır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulaması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

Bu haberi 1252 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR